15 mei 2024 Jaarvergadering

Op woensdag 15 mei vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, de zaal is goed gevuld. We herdenken staande de leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Er is een bericht van verhindering van enkele leden. Er zijn geen ingekomen stukken van belang. We zijn blij dat we meerdere nieuwe leden kunnen verwelkomen, ze komen naar voren en worden voorgesteld. Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering dd 26 mei 2023 wordt doorgenomen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Het financieel overzicht 2023 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Hierover zijn geen vragen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er wordt een reserve lid gekozen. Het voorstel vanuit het bestuur om de contributie vanaf 2025 te verhogen, wordt met algemene stemmen aangenomen. De secretaris leest het jaarverslag 2023 voor. Daarna noemt de voorzitter de komende aanvragen/activiteiten en geeft een toelichting. Alle leden van onze vereniging mogen meedoen met een presentatie, aanmelden kan bij de boeker. Volgens het rooster treden dit jaar enkele bestuursleden af, 1 bestuurslid is niet herkiesbaar. Als dank ontvangt ze een boeket bloemen en een cadeau. Het is fijn dat 1 lid zich aangemeld heeft voor het bestuur. Versterking van het bestuur met nog een (vrouwelijk) bestuurslid is zeer gewenst. Als laatste is er gelegenheid voor de rondvraag, waarvan enkele leden gebruik maken. Ter afsluiting van de vergadering zingen we staande het Zeeuws Volkslied. Rond de klok van halftien sluit de voorzitter de vergadering.