16 oktober jaarvergadering

Vrijdag 16 oktober om 20 uur was er een (beknopte) algemene ledenvergadering. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn acht leden aanwezig. De voorzitter geeft aan dat de afgelopen periode anders dan anders was, er waren geen oefenavonden, geen bijeenkomsten, geen optredens. De notulen van de vorige ledenvergadering dd 10 mei 2019 worden vastgesteld. Bij de ingekomen post zit een mooie kaart met de mededeling dat binnenkort het boek uitkomt: ‘Goed Gemutst’ het derde deel in de serie van  De Zeeuwse streekdrachten. Het afgelopen jaar zijn twee leden overleden, die we herdenken. Daarna is het de beurt aan de penningmeester. Hij geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2019. Er zijn geen vragen. Er wordt nog gezocht naar een reserve-lid voor de kascontrole commissie. De secretaris leest het jaarverslag 2019 voor. Bij de bestuursverkiezing is een lid aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft tevens een nieuw bestuurslid bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Na de rondvraag sluit de voorzitter om 20.45 uur de vergadering, dit keer wordt het Zeeuws Volkslied niet gezongen.