17 september 2021 jaarvergadering

Op vrijdag 17 september vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn twintig leden aanwezig. In het afgelopen jaar is 1 lid overleden, hij wordt staande herdacht. De notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 16 oktober 2020 worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen en de notulen worden bij deze vastgesteld. Het financieel overzicht 2020 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Er zijn geen vragen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er meldt zich spontaan 1 nieuw reserve lid aan. We nemen afscheid van de deelgroepleider van de babbelaar/creagroep en ze wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Ze krijgt een bloemetje aangeboden. Het bestuur deelt mee dat het koor (voorlopig) stopt, er zijn momenteel te weinig koorleden om mee verder te gaan. Het bestuurt organiseert binnenkort een gezellige middag voor leden en donateurs, uitnodiging volgt.  Er zijn drie bestuursleden aftredend, er zijn geen namen van nieuwe kandidaten binnengekomen, de bestuursleden worden herbenoemd voor een nieuwe termijn. Bij de rondvraag zijn nog enkele vragen, onder andere over ledenwerving, het aannemen van kleding en er zijn te weinig mensen voor de babbelaargroep en het waskot. Rond de klok van negen uur sluit de voorzitter de vergadering.