27 oktober Ledenvergadering

Alle leden van de vereniging hebben een uitnodiging gekregen voor een extra ledenvergadering op donderdag 27 oktober. De reden van de extra vergadering is het stoppen van twee bestuursleden, zodat er nog drie bestuursleden overblijven.

De huidige voorzitter opent om acht uur de vergadering. Er is een goede opkomst. De voorzitter geeft een toelichting waarom hij stopt. Bij het bestuur zijn drie aanmeldingen binnengekomen, waaronder één aanmelding voor de functie van voorzitter. De nieuwe voorzitter wordt voorgesteld en hij wordt in de vergadering benoemd. Hij neemt de voorzittershamer over. De notulen van de vorige ledenvergadering van 2 juni 2022 worden besproken en goedgekeurd. De voorzitter deelt mee dat we een verzameling klederdrachtpoppen hebben gekregen, inclusief een vitrinekast. Dit is een aanwinst voor het clubhuis. Hij deelt tevens mee dat in november ons oudste lid jarig is, zij hoopt 100 jaar te worden. We zijn blij dat we nog twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Het bestuur bestaat nu uit totaal zes leden, er is nog een vacature, gezien de samenstelling van het bestuur het liefst een vrouw. De twee leden van het bestuur die stoppen, worden bedankt voor hun werkzaamheden en ze krijgen een presentje aangeboden. Na de rondvraag, waarin geen vragen worden gesteld, is er een korte pauze. Hierna praten we verder hoe we de toekomst van onze vereniging zien. Er zijn minder actieve leden die op kunnen treden wegens gevorderde leeftijd, ook corona heeft hier parten in gespeeld. De diverse deelgroepen hebben te weinig mensen om op te treden, het koor is gestopt. De leden brengen ideeën aan, we praten ook over mogelijkheden van samenwerking. Het bestuur gaat hier verder mee aan de slag. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en we krijgen nog een drankje aangeboden.