26 mei 2023 jaarvergadering

Op vrijdag 26 mei vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn ongeveer dertig leden aanwezig. Er is een bericht van verhindering van enkele leden. Eerst herdenken we staande de leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Er zijn geen ingekomen stukken van belang. We zijn blij dat we een nieuw lid kunnen verwelkomen, ze komt naar voren en wordt voorgesteld, ze draagt de Zuid-Bevelandse Protestantse dracht. De notulen van de vorige ledenvergadering dd 2 juni 2022 en van de extra ledenvergadering dd 27 oktober 2022 worden doorgenomen, behalve 1 opmerking, worden de notulen bij deze vastgesteld. Het financieel overzicht 2022 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Behoudens een wijziging op het uitgedeelde overzicht, zijn er geen verdere vragen of opmerkingen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er wordt een reserve lid gekozen. Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen. Daarna geeft de boeker een toelichting op de komende activiteiten, er is veel vraag naar presentaties. De boeker heeft lijsten gemaakt, waarop men zich kan inschrijven. Er zijn geen bestuursleden aftredend, het zou fijn zijn als het bestuur versterking krijgt met 1 (vrouwelijk) bestuurslid. Bij de rondvraag zijn nog enkele vragen/opmerkingen onder andere over mutsen opmaken, dansgroep met te weinig leden, samenwerking met andere klederdrachtverenigingen en een ledenreis. Rond de klok van halftien sluit de voorzitter de vergadering.