19 maart 2023 33-jarig bestaan vereniging en toneel

Op zaterdag 18  maart vierden we het 33-jarig bestaan van onze vereniging. Na het welkomstwoord van de voorzitter konden we genieten van het toneelstuk:  “Mag’t een bitje meer wézen??”.  

Na de toneelvoorstelling werden we getrakteerd op frites met een snack. Het was een geslaagde middag/avond met dank aan de toneelgroep en het bestuur van Ons Boeregoed.

14 januari 2023 nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagmiddag 14 januari hield de vereniging de nieuwjaarsreceptie voor leden en donateurs. De leden gekleed in de diverse drachten en de donateurs wensten het bestuur alle goeds voor het nieuwe jaar. Om half vier was er een korte nieuwjaarstoespraak door de voorzitter. Nadat iedereen voorzien was van een drankje konden we op het nieuwe jaar toosten. Er was volop gelegenheid om bij te praten. Tenslotte kregen we een kopje soep en een broodje aangeboden. We kunnen terugzien op een gezellig samenzijn.

6 januari 2023 Presentatie Hof Cruninghe

De  presentatiegroep was uitgenodigd voor een klederdrachtpresentatie op vrijdagmiddag 6 januari 2023 in Hof Cruninghe te Kruiningen. Om 13.45 uur worden we ontvangen met een kopje koffie of thee. Om 14 uur heet de presentator alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft uitleg over alle drachten van Zeeland, elk eiland heeft een eigen klederdracht. Dat zie je voornamelijk aan de vrouwendracht, maar ook bij de mannen zie je verschil. Je ziet ook verschillen in daagse en zondagse dracht. Tevens waren twee dames van Tholen aanwezig, de een in de rouwdracht en de ander in de trouwdracht. Er was een grote opkomst van leden met veel verschillende drachten. We kunnen terugzien op een leuke presentatie.

27 oktober Ledenvergadering

Alle leden van de vereniging hebben een uitnodiging gekregen voor een extra ledenvergadering op donderdag 27 oktober. De reden van de extra vergadering is het stoppen van twee bestuursleden, zodat er nog drie bestuursleden overblijven.

De huidige voorzitter opent om acht uur de vergadering. Er is een goede opkomst. De voorzitter geeft een toelichting waarom hij stopt. Bij het bestuur zijn drie aanmeldingen binnengekomen, waaronder één aanmelding voor de functie van voorzitter. De nieuwe voorzitter wordt voorgesteld en hij wordt in de vergadering benoemd. Hij neemt de voorzittershamer over. De notulen van de vorige ledenvergadering van 2 juni 2022 worden besproken en goedgekeurd. De voorzitter deelt mee dat we een verzameling klederdrachtpoppen hebben gekregen, inclusief een vitrinekast. Dit is een aanwinst voor het clubhuis. Hij deelt tevens mee dat in november ons oudste lid jarig is, zij hoopt 100 jaar te worden. We zijn blij dat we nog twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Het bestuur bestaat nu uit totaal zes leden, er is nog een vacature, gezien de samenstelling van het bestuur het liefst een vrouw. De twee leden van het bestuur die stoppen, worden bedankt voor hun werkzaamheden en ze krijgen een presentje aangeboden. Na de rondvraag, waarin geen vragen worden gesteld, is er een korte pauze. Hierna praten we verder hoe we de toekomst van onze vereniging zien. Er zijn minder actieve leden die op kunnen treden wegens gevorderde leeftijd, ook corona heeft hier parten in gespeeld. De diverse deelgroepen hebben te weinig mensen om op te treden, het koor is gestopt. De leden brengen ideeën aan, we praten ook over mogelijkheden van samenwerking. Het bestuur gaat hier verder mee aan de slag. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst en we krijgen nog een drankje aangeboden.

3 september Kruiningen

Op de eerste zaterdag in september was er weer de jaarlijkse braderie in Kruiningen.  Het clubhuis van onze vereniging was de hele dag geopend. De fotogroep had een prachtige fototentoonstelling gemaakt, er was veel belangstelling voor het bekijken van de foto’s. In een kraam voor het clubhuis werden er babbelaars gebakken, er werden potjes babbelaars, en creaspullen verkocht. Het waskot was de hele dag aanwezig op het grasveld bij de kerk, de toeschouwers konden zien hoe de was in vroeger tijden werd gedaan. Er was tweemaal een presentatie, hiervoor was veel belangstelling. We kunnen terugzien op een geslaagde dag.

3 september braderie Kruiningen

Op zaterdag 3 september is het braderie in Kruiningen. Het clubhuis van onze vereniging is die dag geopend. Er is een fototentoonstelling opgesteld, er is vrije inloop om de foto’s te bekijken. Voor het clubhuis is een kraam waar  babbelaars gebakken worden. Het waskot van onze vereniging zal aanwezig zijn en demonstraties geven. Er zijn twee klederdrachtpresentaties, de eerste om 11.00 uur en de tweede om 14.00 uur.

Iedereen is van harte welkom, we hopen op een mooie en gezellige dag.

2 april viering 32ste verjaardag van Ons Boeregoed

Op 8 maart 1990 is Ons Boeregoed opgericht, 32 jaar geleden. Ter ere van deze verjaardag  heeft het bestuur een gezellig middag- en avondprogramma in elkaar gezet voor leden en donateurs. De feestelijke bijeenkomst vond zaterdag 2 april plaats in ons clubgebouw. We worden ontvangen met koffie en een bolus, de voorzitter heet ons van harte welkom. We toasten op de verjaardag en er wordt gezellig bijgepraat. Na een kopje soep genieten we van het spetterende optreden van “Zeeuwse Sien”.

Zeeuwse Sien is onvervalst Zeeuwse en recht voor zijn raap. Ongeremd maakt ze u deelgenoot van over het jaarlijkse gebeurtenissen en opvallende zaken. “Das gezellig zeg. Leuk dak je ier zie. Kunne me wee lekker bie proate”

Na het eerste optreden krijgen we lekkere tapashapjes aangeboden, waarna Zeeuwse Sien nog een keer optreedt. Zeeuwse Sien wordt nog op de foto gezet met een lid van de vereniging, met een camera met een flitsblokje. Anneke bedankt Zeeuwse Sien en de accordeonist Monty van Belzen voor dit prachtige optreden. We hebben genoten. Hierna worden er nog hapjes uitgedeeld. We kunnen terugzien op een gezellig viering van de verjaardag van de vereniging.

17 september 2021 jaarvergadering

Op vrijdag 17 september vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn twintig leden aanwezig. In het afgelopen jaar is 1 lid overleden, hij wordt staande herdacht. De notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 16 oktober 2020 worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen en de notulen worden bij deze vastgesteld. Het financieel overzicht 2020 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Er zijn geen vragen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er meldt zich spontaan 1 nieuw reserve lid aan. We nemen afscheid van de deelgroepleider van de babbelaar/creagroep en ze wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Ze krijgt een bloemetje aangeboden. Het bestuur deelt mee dat het koor (voorlopig) stopt, er zijn momenteel te weinig koorleden om mee verder te gaan. Het bestuurt organiseert binnenkort een gezellige middag voor leden en donateurs, uitnodiging volgt.  Er zijn drie bestuursleden aftredend, er zijn geen namen van nieuwe kandidaten binnengekomen, de bestuursleden worden herbenoemd voor een nieuwe termijn. Bij de rondvraag zijn nog enkele vragen, onder andere over ledenwerving, het aannemen van kleding en er zijn te weinig mensen voor de babbelaargroep en het waskot. Rond de klok van negen uur sluit de voorzitter de vergadering.