Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Ons Boeregoed gevestigd Burgemeester Elenbaasstraat 1 te Kruiningen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40311027 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@ons-boeregoed.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ons Boeregoed kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ons Boeregoed en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier heeft aangeleverd. Ons Boeregoed kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum – Welke klederdrachtdracht in bezit
Waarom Ons Boeregoed gegevens nodig heeft
Ons Boeregoed verwerkt uw persoonsgegevens voor onze leden-en donateur administratie, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang Ons Boeregoed gegevens bewaart

Ons Boeregoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden na opzeggen lid-of donateurschap direct verwijderd.

Delen met anderen

Ons Boeregoed verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden indien of mits te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ons Boeregoed worden algemene bezoekgegevens niet bijgehouden en er worden geen gebruik gemaakt van cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@ons-boeregoed.nl. Ons Boeregoed zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen

Beveiligen

Ons Boeregoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ons Boeregoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ons Boeregoed verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ons Boeregoed via: privacy@ons-boeregoed.nl.

Postadres: de Klinker 44, 4421KC Kapelle
Vestigingsadres: Burgemeester Elenbaasstraat 1
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40311027
Telefoon: nvt
E-mailadres: privacy@ons-boeregoed.nl

Lid voorwaarden

  1. De contributie per jaar bedraagt: € 20,00 voor de 1e persoon per adres (18+) en voor elk volgende gezinslid € 10,00. Donateurs betalen per persoon minimaal € 35,- per jaar. Betaling in één bedrag voor 30 april in lopend jaar.
  2. De betaling dient per bank overgemaakt te worden naar bankrekeningnummer NLRABO03340 64120 ten name van “Ons Boeregoed”
  3. Het lid verklaart deelname aan optredens en andere activiteiten binnen Ons Boeregoed geheel voor eigen risico is en zal de kosten van enig letsel voor hemzelf of anderen als gevolg van de deelname nooit verhalen op Ons Boeregoed. Het lid verklaart tevens afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen de Ons Boeregoed wegens vergoeding van kosten en schade van enig ongeval of letsel.
  4. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 30 april van het lopende jaar schriftelijk of per E-mail te worden bekendgemaakt;
  5. Tijdens bijeenkomsten in het clubhuis kunnen foto’s of video’s van activiteiten of personen gemaakt worden, welke uitsluitend gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de vereniging zoals de website, flyer, Facebook, krant of een eventueel ander papieren of digitaal medium. Indien u niet akkoord bent op bovenstaand, dan dient u dit kenbaar te maken via privacy@ons-boeregoed.nl
  6. De vereniging registreert en bewaart persoonsgegevens van alle leden en oud-leden in haar archief. Deze gegevens worden (behoudens op wettelijk voorschrift) niet aan derden verstrekt. Middels acceptatie c.q. ondertekening van deze overeenkomst geeft het lid de vereniging toestemming tot registratie en bewaren van zijn/haar persoonsgegevens;
  7. Het lid verklaart zich geheel akkoord met de hierboven gestelde voorwaarden en verklaart een afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen.