17 september 2021 jaarvergadering

Op vrijdag 17 september vond de jaarvergadering plaats. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn twintig leden aanwezig. In het afgelopen jaar is 1 lid overleden, hij wordt staande herdacht. De notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 16 oktober 2020 worden doorgenomen, er zijn geen opmerkingen en de notulen worden bij deze vastgesteld. Het financieel overzicht 2020 is rondgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting op de financiën. Er zijn geen vragen. De kascontrole heeft plaatsgevonden en de kas is in orde bevonden. Er is 1 lid van de  kascontrolecommissie aftredend, er meldt zich spontaan 1 nieuw reserve lid aan. We nemen afscheid van de deelgroepleider van de babbelaar/creagroep en ze wordt hartelijk bedankt voor haar inzet. Ze krijgt een bloemetje aangeboden. Het bestuur deelt mee dat het koor (voorlopig) stopt, er zijn momenteel te weinig koorleden om mee verder te gaan. Het bestuurt organiseert binnenkort een gezellige middag voor leden en donateurs, uitnodiging volgt.  Er zijn drie bestuursleden aftredend, er zijn geen namen van nieuwe kandidaten binnengekomen, de bestuursleden worden herbenoemd voor een nieuwe termijn. Bij de rondvraag zijn nog enkele vragen, onder andere over ledenwerving, het aannemen van kleding en er zijn te weinig mensen voor de babbelaargroep en het waskot. Rond de klok van negen uur sluit de voorzitter de vergadering.

Wilt u kleding schenken klik hier

VERZOEK AAN AANBIEDERS VAN MANNEN- EN VROUWENKLEDING:

“Er wordt bij “Ôns Boeregoed” momenteel erg veel kleding aangeboden. Het verzoek van het bestuur is om dit tot nader order stop te zetten.

De voorraad wordt erg groot, en de opslagruimte is beperkt. We vragen u om voor de kleding een andere bestemming te zoeken, bijv. bij musea en/of andere verenigingen.

Het bestuur bedankt u bij voorbaat voor uw medewerking!

met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Anneke Bal-de Quelerij (secretaris)

16 oktober jaarvergadering

Vrijdag 16 oktober om 20 uur was er een (beknopte) algemene ledenvergadering. De voorzitter heet iedereen welkom, er zijn acht leden aanwezig. De voorzitter geeft aan dat de afgelopen periode anders dan anders was, er waren geen oefenavonden, geen bijeenkomsten, geen optredens. De notulen van de vorige ledenvergadering dd 10 mei 2019 worden vastgesteld. Bij de ingekomen post zit een mooie kaart met de mededeling dat binnenkort het boek uitkomt: ‘Goed Gemutst’ het derde deel in de serie van  De Zeeuwse streekdrachten  (Liza van der Heijden en Suzan Bakx). Het afgelopen jaar zijn twee leden overleden, die we herdenken. Daarna is het de beurt aan de penningmeester. Hij geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht 2019. Er zijn geen vragen. Er wordt nog gezocht naar een reserve-lid voor de kascontrole commissie. De secretaris leest het jaarverslag 2019 voor. Bij de bestuursverkiezing is een lid aftredend en herkiesbaar. Het bestuur heeft tevens een nieuw bestuurslid bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Na de rondvraag sluit de voorzitter om 20.45 uur de vergadering, dit keer wordt het Zeeuws Volkslied niet gezongen.

5 september 30-jarig lustrum gaat niet door

Dit jaar had voor Ons Boeregoed een zeer speciaal jaar moeten worden waarin we ons 30-jarige lustrum groots wilden vieren met een feest op 5 september a.s. in Kruiningen. Met vele mensen zijn we al druk met de voorbereidingen bezig geweest voor deze dag

Het bestuur heeft echter besloten om dit feest door de Corona-crisis in zijn geheel niet door te laten gaan

Ondanks de positievere berichtgeving vanuit het RIVM, vinden wij het niet verantwoord om de organisatie van deze groot opgezette dag verder voort te zetten

Daarbij komt ook de Streekdrachtendag te vervallen, daar de opgelegde maatregelen voor zoveel genodigden/bezoekers eenvoudigweg niet uitvoerbaar zijn

Clubhuis gesloten voor alle activiteiten tot 1 september

Het bestuur heeft besloten naar aanleiding van de vergaande maatregelen ter bestrijding van het coronavirus het clubhuis van onze vereniging te sluiten tot 1 september.  Dit betekent geen oefenavonden voor alle deelgroepen en geen vergaderingen.

Het bestuur

7 maart receptie 30-jarig bestaan

Zaterdag 7 maart 2020 is het zover, Ons Boeregoed bestaat dertig jaar. Het bestuur van de vereniging heeft een receptie georganiseerd voor haar leden, voor donateurs en genodigden. Als om drie uur het clubhuis open gaat, stroomt de zaal al snel vol met leden in de diverse drachten. Na een kopje koffie/thee met een gebakje heet de voorzitter ons welkom en houdt een korte toespraak. Na het openingswoord toasten we op het heuglijke feit. Het koor van onze vereniging gaf enkele liederen ten gehore, het koor staat onder de bezielende leiding van Marleen Dalebout. Daarna was het tijd voor het fotomoment, het weer zat mee het was een droge middag.  Bij de deur van de toren van de Johanneskerk heeft Richard de Koster een mooie groepsfoto gemaakt. Ook de fotograaf van de Provinciale Zeeuwse Courant maakte dankbaar gebruik van dit moment om plaatjes te schieten. De burgemeester van de gemeente Reimerswaal José van Egmond had ook gehoor gegeven aan de uitnodiging en zij is samen met het bestuur van Ons Boeregoed op de foto gezet.  Na het fotomoment kreeg iedereen nog een drankje en om half vijf arriveerden de donateurs en genodigden.  Ondertussen is het bestuur geïnterviewd door de PZC verslaggever, het stukje en de foto heeft in de krant gestaan. Tegen vijf uur hebben we genoten van het optreden van Tanne en Meriette, die voor ons een prachtig optreden hebben verzorgd over een bezoek aan de Huishoudbeurs Ook enkele leden werden nog op de hak genomen. Er werd gelachen om de grappen van Tanne en Meriette. Na het optreden hebben we het clublied geïntroduceerd voor dit jubileumjaar. Nadat we dit gezongen hadden, werden we verrast met lekkere soep en diverse broodjes en is de avond met een gezellig samenzijn verlopen.  We kunnen terugzien op een prachtige receptie en gaan vol goede moed op naar vijf september waarin we ons dertigjarig bestaan vieren met een prachtige klederdrachtendag, braderie en oude Zeeuwse gebruiken.

 

 

 

3 januari Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 3 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.  Om zes uur ging de zaal open waarna de voorzitter om half zeven zijn nieuwjaarstoespraak hield.  In de toespraak was er een terugblik op het jaar 2019 en werd er vooruit gekeken naar het jaar 2020. Het jaar waarin we ons dertigjarig jubileum hopen te vieren middels een receptie op zaterdag 7 maart en een klederdrachtendag op zaterdag 5 september. Na de toespraak konden we genieten van een heerlijk buffet. Tevens werd er een fotoserie vertoond met foto’s  over de vijf lustrumfeesten: 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015.   We kunnen terugkijken op een mooie avond waarin veel leden zich de moeite hadden genomen om in  klederdracht te verschijnen. Het bestuur hoopt op een mooi jubileumjaar.